De algemene voorwaarden

Op deze pagina vind u de algemene voorwaarden van de Marktconcurrent webshop.

  1. ALGEMEEN / TOEPASSELIJKHEID 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tussen Marktconcurrent  en koper. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen dit nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Onder “koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop en/of elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een (of meerdere) product(en) en/of diensten bij de Marktconcurrent koopt via de webshop of op enig andere manier.

1.3 Marktconcurrent  behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen.

1.4 Door het gebruik van de webshop van Marktconcurrent en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de webshop of zijn toegekomen op een of andere manier.

1.5 Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Marktconcurrent en koper zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde, bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde, bepalingen in acht worden genomen.

  1. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN

2.1 Alle aanbiedingen van de Marktconcurrent  zijn vrijblijvend.

2.2 Aanbiedingen en overeenkomsten geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van producten (zolang de voorraad strekt). Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt of is besteld, zal via email worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.

2.3 Nadat koper een bestelling via de webshop van Marktconcurrent heeft doorgegeven, is de koopovereenkomst een feit. BIj de afname van diensten is de overeenkomst een feit zodra de koper start met het gebruik maken van deze dienst.

2.4 Marktconcurrent  is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden indien zij goede grond heeft te vrezen dat koper zijn verplichtingen niet zal nakomen, bijvoorbeeld vanwege ervaringen in het verleden.

2.5 Koper en Marktconcurrent komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.3 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Marktconcurrent  gelden hiervoor als bewijs.

2.6 Informatie en afbeeldingen op de webshop en mededelingen via email worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan. Marktconcurrent  garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en artikelen volledig met de gegeven informatie, afbeeldingen en mededelingen in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding, tenzij de afwijking dusdanig is dat het product niet (meer) beantwoordt aan hetgeen de koper daarvan redelijkerwijs had mogen verwachten.

  1. PRIJZEN

3.1 Alle prijzen op de webshop zijn in Euro’s, inclusief BTW, exclusief verzendkosten tenzij anders is vermeld.

3.2 Indien het bestelde artikel op verzoek van de koper buiten Nederland moet worden geleverd, dan is de koper aansprakelijk voor betaling van de eventueel verschuldigde BTW en/of invoerrechten en hogere verzendkosten.

3.3 Eventuele speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die specifieke aanbieding of voor zolang deze speciale aanbieding op webshop everloc.nl staat.

3.4 De koper is de prijs verschuldigd die Marktconcurrent in de factuur vermeldt, die als bevestiging van de bestelling van koper naar het email adres van koper gestuurd wordt. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, dat wil zeggen fouten waarvan de koper in alle redelijkheid had kunnen vermoeden dat er een vergissing in het spel was, kunnen ook na de totstandkoming van de overeen- komst door Marktconcurrent gecorrigeerd worden.

3.5 Marktconcurrent  verstuurt het pakket naar het adres wat is opgegeven door de koper. De verzendkosten zijn gebaseerd op verpakkings-, handlings-, portokosten en verzekering.

4 BETALING

4.1 Betaling geschiedt o.a.op één van de volgende manieren: – Met creditcard – Met Ideal – Vooruitbetaling-Paypal of achteraf via een factuur.

De voorwaarden van de desbetreffende creditkaartuitgever zijn van toepassing. Marktconcurrent  is geen partij in de relatie tussen de koper en de creditkaartuitgever.

4.2 Marktconcurrent behoudt zich tevens het recht voor om, indien de banken overgaan tot of een wijziging aanbrengen in de berekening van de kosten van het betalingsverkeer, deze door te belasten.

5 LEVERING en LEVERINGSTIJD

5.1 Bestellingen worden uiteraard zo snel als mogelijk geleverd. Binnen 1 tot 5 werkdagen is de bestelling in huis. In de praktijk is het meestal al de volgende dag. De aangegeven levertijden gelden slechts als indicatie en nooit als fatale termijn. Marktconcurrent zal levertijden van artikelen die tijdelijk niet op voorraad zijn schriftelijk kenbaar maken aan koper via email. Deze informatie heeft slechts een indicatief karakter. Eventuele vertragingen zullen per email aan koper worden gemeld. De bestelling van koper wordt aangehouden totdat het artikel weer voorradig is. Een artikel kan definitief uitverkocht zijn. Mocht dit het geval zijn dan ontvangt koper hiervan bericht per email.

5.2 Leveringen vinden plaats op het adres, dat door koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst is opgegeven. De levering zal tijdig via email aan koper kenbaar worden gemaakt.

5.3 Marktconcurrent zorgt voor bezorging per post of pakketdienst. Verzendkosten zijn voor rekening van de koper. Marktconcurrent  is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport. De transportverzekering die onderdeel is van de verzendkosten dekt eventueel geleden transportschade.

5.4 Marktconcurrent  is gerechtigd de levering in gedeelten na te komen. De extra kosten voor de nalevering worden door Marktconcurrent  gedragen.

5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6 RETOURNEREN/GARANTIE

6.1 Artikelen uit onze eigen webshop kunnen, mits onbeschadigd en in de originele verpakking binnen een termijn van 14 dagen, zonder opgave van redenen worden geretourneerd. (herroepingsrecht) Binnen deze termijn mag het artikel bekeken worden, worden beoordeeld en/of worden gepast zoals ook in een fysieke winkel wordt gedaan, tenzij anders vermeld. Het artikel kan alleen worden geretourneerd als het artikel compleet is, in de – voor zo ver redelijkerwijs mogelijk- originele staat en fabrieksverpakking is. Voor de eventuele waardevermindering die ontstaat omdat het artikel op een andere wijze is gebruikt dan men in een winkel zou doen, wordt de koper aansprakelijk gesteld.

6.2 Als de koper een artikel retour wil sturen, dan kan koper contact opnemen met Marktconcurrent  via info@marktconcurrent.  Koper geeft in zijn email aan waarom hij/zij het artikel retour wil sturen. Voor de redenen zie het retourformulier. Koper ontvangt daarna een email van Marktconcurrent met een retournummer. Dit retournummer vult koper in op het retourformulier. Koper verpakt het retourartikel goed, inclusief het retourformulier. Koper maakt voor het invullen van de gegevens uitsluitend gebruik van het retourformulier. Koper stuurt via TNT het pakketje gefrankeerd retour naar Marktconcurrent, Willem de Zwijgersingel 188, 2805 BV GOUDA. Koper bewaart zorgvuldig het retourbewijs dat hij/zij bij TNT voor het pakket ontvangt. Bij eventuele vermissing dient deze controlestrook als bewijsstuk. Bij omruiling worden geen verzendkosten in rekening gebracht. In alle andere gevallen blijft de de koper de normale bijdrage in de verzendkosten verschuldigd. Koper kan niet gratis retourneren. Voor ongefrankeerd retourneren wordt Marktconcurrent  kosten aangerekend die Marktconcurrent aan koper zal doorberekenen.

6.3 Indien zich in geleverde artikelen kennelijke materiaal- en/of fabricagefouten voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Marktconcurrent zich die zaken kosteloos te vervangen. Marktconcurrent  staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd. De aansprakelijkheid van Marktconcurrent wordt beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde artikelen. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Marktconcurrent tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 1 jaar.

6.4 Bij een retourbetaling wordt 5 dagen na de verwerking van de retournering het bedrag betaalbaar gesteld.

7 EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 Eigendom van artikelen gaat pas op de koper over, nadat koper al hetgeen koper aan Marktconcurrent  is verschuldigd volledig heeft voldaan.

7.2 Koper mag de artikelen, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8 AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Marktconcurrent kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

8.2 Indien Marktconcurrent, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het artikel waardoor de schade is veroorzaakt. Markt Concurrent is nooit gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.

8.3 Het is mogelijk dat Marktconcurrent op haar webshop links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Marktconcurrent is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

  1. OVERMACHT

9.1 In geval van overmacht is Marktconcurrent niet gehouden haar verplichtingen jegens koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting tot nakoming opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Marktconcurrent onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10 INTELLECTUEEL EIGENDOM

10.1 Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectueel eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de webshop berusten en blijven berusten bij Marktconcurrent, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Met de overeenkomst komt derhalve geen overdacht van intellectuele eigendomsrechten tot stand.

10.2 Het is koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten behorende bij het gekochte product, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Marktconcurrent, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11 PERSOONSGEGEVENS

11.1 Markt Concurrent  is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van de koper. De gegevens die koper doorgeeft worden door Marktconcurrent opgeslagen in een bestand en gebruikt voor interne en geautomatiseerde verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en de verwerking van bestellingen, alsmede voor het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen. Marktconcurrent verstrekt geen gegevens aan derden. Koper beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van zijn/haar gegevens.

11.2 Tijdens het doorsturen van de gegevens van koper maakt Marktconcurrent voor de veiligheid gebruik van het ssl-secure server protocol met een 128 bit codering. Door middel van secure sockets layer (ssl) worden al de gegevens van koper gecodeerd naar Markt Concurrent verzonden.

11.3 Marktconcurrent neemt de van toepassing zijnde privacyregelgeving en wetgeving in acht.

12 TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

12.1 Op de tussen Marktconcurrent en de klant gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands Recht worden beslecht.

12.2 Eventuele geschillen zullen worden berecht door een bevoegde Nederlandse Rechter.

12.3 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan. Voor de gevolgen van drukfouten kan Marktconcurrent geen aansprakelijkheid aanvaarden. Copyright Marktconcurrent  2015, alle rechten voorbehouden.

Wat zijn algemene voorwaarden?

In algemene voorwaarden hebben wij de regels vastgelegd die wij gebruiken bij de verkoop van producten of diensten. Deze  algemene voorwaarden scheppen duidelijkheid over allerlei zaken die met de verkoop aan consumenten te maken hebben. Wij van Marktconcurrent kunnen niet zomaar alles in onze algemene voorwaarden opnemen want ook wij moeten voldoen aan de wettelijke bepalingen die voor de algemene voorwaarden gelden. Ook moeten wij ervoor zorgen dat consumenten de algemene voorwaarden kunnen inzien voor de koop.

algemene voorwaarden